ไม่ว่าใครก็อยากมีที่ดินเป็นของตนเอง หากสักวันมีเงินเพียงพอในการซื้อ หรือพ่อแม่โอนให้ลูก
ก็ต้องรู้ถึงข้อมูล เอกสารสำคัญ การโอนกรรมสิทธิ์ มาเป็นของเรา ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างทั้งเอกสารผู้โอนและเอกสารผู้รับโอน
วันนี้เราพามาเตรียมความพร้อม อธิบายแนวทางการเตรียมเอกสารซื้อขายที่ดินสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย
เพื่อใช้ในการยื่นทำธุรกรรม ณ กรมที่ดินอย่างครบถ้วนจบในที่เดียว ไปดูกันเลยค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ซื้อ

เอกสารซื้อที่ดินบุคคลธรรมดา ต้องจัดเตรียม ดังนี้

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
  (กรณีผู้ซื้อเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และลงชื่อรับรองสำเนาการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
  (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ และลงชื่อรับรองสำเนาการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
 8. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 10. สำเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
  *** บางสำนักงานที่ดินตอบรับนโยบายรัฐฯแล้ว โดยการไม่ใช้เอกสารที่เป็นสำเนาแล้ว ใช้เพียงเอกสารฉบับจริงเท่านั้น

เช็คให้ดี เอกสารสำคัญ ที่ต้องเตรียมเมื่อ ซื้อ-ขายที่ดิน

เอกสารซื้อที่ดินนิติบุคคล ต้องจัดเตรียมแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 4. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 6. หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
  (กรณีนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
 7. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 10. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

เช็คให้ดี เอกสารสำคัญ ที่ต้องเตรียมเมื่อ ซื้อ-ขายที่ดิน

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ขาย

โดยทั่วไป เอกสารการซื้อขายที่ดินจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

เอกสารซื้อขายที่ดินบุคคลธรรมดาสำหรับคนไทย ต้องจัดเตรียมแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขายและคู่สมรส 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขายและคู่สมรส 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 4. หนังสือยินยอมของคู่สมรส 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีมีการมอบอำนาจ)
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีมีการมอบอำนาจ)
 8. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล 1 ชุด (กรณีบ้านประเภทคอนโด ห้องชุด อพาร์ตเมนต์)

เอกสารซื้อขายที่ดินสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจัดเตรียมแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขายและคู่สมรส 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 2. สำเนาใบทะเบียนสมรส 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 3. หนังสือยินยอมของคู่สมรส 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีมีการมอบอำนาจ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีมีการมอบอำนาจ)
 7. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล 1 ชุด (กรณีบ้านประเภทคอนโด ห้องชุด อพาร์ตเมนต์)

เอกสารซื้อขายที่ดินนิติบุคคลสำหรับคนไทย ต้องจัดเตรียมแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 6. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล 1 ชุด (กรณีบ้านประเภทคอนโด ห้องชุด อะพาร์ตเมนต์)
 7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีมีการมอบอำนาจ)

เช็คให้ดี เอกสารสำคัญ ที่ต้องเตรียมเมื่อ ซื้อ-ขายที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อขายที่ดินนิติบุคคลต่างชาติ  ต้องจัดเตรียมแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
 2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
 3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย)
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน)
  (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศไม่จำกัดอายุ)
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 6. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 7. หนังสือรับรองรายการ หนังสือมอบอำนาจ และลายมือชื่อกรรมการ
  จากการรับรองโนตารี (Notary Public) นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ
 8. เอกสารการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 9. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีบ้านประเภทคอนโด ห้องชุด อพาร์ตเมนต์)
 10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีมีการมอบอำนาจ)

เช็คให้ดี เอกสารสำคัญ ที่ต้องเตรียมเมื่อ ซื้อ-ขายที่ดิน

เป็นไงบ้างคะลิสต์ เอกสารสำคัญ ที่เราได้เตรียมมาให้ทุกคนได้เตรียมตัวกัน ก่อนเดินทางไปกรมที่ดิน
อาจจะดูเยอะและวุ่นวายไปบ้าง แต่เชื่อเถอะค่ะ เตรียมไปให้ครบแล้วจะประหยัดเวลาได้มากเลย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

inbox : m.me/105963835437530

Line@ : https://lin.ee/Nxmbdbc

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://landthaimart.com/articles/

#LandThaiMarket #รับซื้อที่ดินอย่างมืออาชีพ  #LandThaiMarket

#ที่ดิน #ที่ดินทำเลสวย #จำนองที่ดิน #ที่ดินแลกเงิน #รับซื้อที่ดิน

#อสังหาทรัพย์ #ลงทุนอสังหา #ตลาดที่ดิน #บ้านที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน

#ที่ดินราคาถูก #ที่ดินกรุงเทพ #นายหน้าที่ดิน #ที่ดินใกล้กรุงเทพ  #ต้องการที่ดิน